Skontaktuj się z Adwokatem
(+48) 531 600 049

Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Pratkowiecki

ul. Polna 23, 59-300 Lubin
tel. 531-600-049
e-mail pratkowiecki@gmail.com

Celem skorzystania z porad prawnych zachęcam do uprzedniego umówienia terminu spotkania.
Zapewniam możliwość umawiania spotkań w godzinach popołudniowych, a także w soboty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Pratkowiecki, ul. Polna 23, 59-300 Lubin.

2. Kancelaria przetwarza dane Klientów wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

3. Kancelaria nie przetwarza danych Klientów w celu marketingu bezpośredniego.

4. Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Kancelaria przestanie przetwarzać dane Klientów w tych celach, chyba że Kancelaria będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klientów, praw i wolności lub dane Klientów będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Kancelaria przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

6. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

7. Zgodnie z RODO, Klientom przysługuje prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

9. Informuję, że Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klientów nie są profilowane.

10. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.